K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Przychodnia Rejonowa SPZOZ w Rudzie Śląskiej przy ul. Sztolniowej 6
Przychodnia Rejonowa SPZOZ w Rudzie Śląskiej przy ul. Sztolniowej 6
BIP.gov.pl

  Deklaracja dostępności

  Deklaracja Dostępności

  Przychodnia Rejonowa SP ZOZ, ul. Sztolniowej 6 41-705 Ruda Śląska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP Przychodni Rejonowej SP ZOZ.

  Data publikacji strony internetowej 24.02.2015

  Data ostatniej ostatniej aktualizacji: 25.04.2023

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo

  Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

  Oświadczenie sporządzono dnia: 20.09.2023r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Zgodność ze standardami

  Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  1. HTML 5

  2. CSS 3

  3. WCAG 2.0 (AA)

  Kompatybilność

  Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

  Skróty klawiaturowe

  Strona wyposażona jest funkcjonalność umożliwiającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka) poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem TAB są podświetlane/otoczone ramką. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

  Wersja mobilna serwisu

  Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Pawlicki - Timtech Sp.j., biuro@timtech.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 24 27 550 oraz na adres spzozsztolniowa@timtech.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  Procedura

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


   

  Dostępność architektoniczna

  Przychodnia Rejonowa nie jest właścicielem budynku - posiada umowę użyczenia zawartą z Miastem Ruda Śląska . Pomieszczenia Przychodni Rejonowej rozmieszczone są na dwóch poziomach . Wszystkie dostępne są dla osób niepełnosprawnych ruchowo . Zapewniono możliwość wjazdu osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich poprzez podjazd i windę. Przed budynkiem od ulicy Sztolniowej wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych . Drzwi wejściowe budynku nie otwierają się automatycznie, ale są przystosowane do swobodnego przejazdu wózka inwalidzkiego . Gabinety Przychodni zlokalizowane są na parterze i 1 piętrze -istnieje możliwość skorzystania z wjazdu na 1 piętro windą .

  Udogodnienia

  1. podjazd dla wózków inwalidzkich i dziecięcych od strony poradni dzieci zdrowych i chorych

  2. winda

  3. w oznaczonych toaletach na parterze i 1 piętrze poręcze i uchwyty dla niepełnosprawnych

  4. możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem

  Utrudnienia

  1. brak systemu przyzywowego w toaletach

  2. brak oznaczeń w języku Braille'a

  3. brak automatycznie otwieranych drzwi

  4. brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

  5. brak systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące

  Informacje dodatkowe

  1. Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.

  2. Na stronie internetowej można powiększyć czcionkę poprzez kliknięcie odpowiedniego klawisza na górze strony oznaczonego literą A w różnej wielkości.

  3. Strona prezentuje poziom zgodności *** A, AA albo AAA ***.


   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Marek Pawlicki
  Publikacja dnia: 20.09.2023
  Podpisał: Gabriela Czylok
  Dokument z dnia: 20.09.2023
  Dokument oglądany razy: 326
Przychodnia Rejonowa SP ZOZ z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6