K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Przychodnia Rejonowa SPZOZ w Rudzie Śląskiej przy ul. Sztolniowej 6
Przychodnia Rejonowa SPZOZ w Rudzie Śląskiej przy ul. Sztolniowej 6
BIP.gov.pl

  Archiwum konkursów

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  w Rudzie ŒŚląskiej z siedzibą przy ulicy Sztolniowej 6
  ogłasza konkurs ofert na wykonywanie usług medycznych w zakresie:

  Udzielania œwiadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

  zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalnoœci leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112 poz. 654z póŸn. zm) oraz Ustawą o śœwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku (Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027z póŸn. zm) i zaprasza do składania ofert.
  1. Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie obowiązku udzielania œwiadczeń zdrowotnych – osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do œwiadczeń w publicznych zakładach opieki zdrowotnej w zakresie:
  udzielania œwiadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej.
  2.Umowa będzie obowiązywać od 01.11.2013r. do 31.12.2015r..
  3.Oferta powinna zawierać informacje zgodne z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalnoœści leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112 poz. 654z póŸn. zm).
  4.Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu i obowiązujące formularze oferty, można pobrać ze strony internetowej Przychodni Rejonowej SPZOZ przy ulicy Sztolniowej 6 w Rudzie ŒŚląskiej (www.spzozsztolniowa.timtech.pl) w zakładce „Konkurs ofert” lub w pokoju Administracji w dniach od poniedziałku do pištku od godziny 08:00 do 14:00.
  5.Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia w zaklejonej kopercie z opisem „KONKURS OFERT – USŁUGI MEDYCZNE” w Administracji Przychodni, pokój nr 16 w terminie do dnia 28.10.2013r. do godz. 12:00.
  6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2013r. o godz. 13:00 w Administracji pok. nr 16.
  7.Składający ofertę jest nie związany przez okres nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu jej składania.
  8. Skargi i protesty dotyczące konkursu ofert można składać w siedzibie składającego zamówienie w pokoju Administracji.
  10.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.
  Osobami uprawnionymi do udzielania wyjaœnień w sprawie szczegółowych zakresów œwiadczeń jest: - Kierownik Przychodni – lek. med. Dariusz Dworak
  tel. 32/ 24-27-550,
  - Pielęgniarka koordynująca – Ilona Myœliwiec
  tel. 32/ 24-06-092 w godz. 8:00 – 14:00

  - Materiały

   


  Kierownik Przychodni Rejonowej
  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  w Rudzie ŒŚląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
  zaprasza do składania ofert na udzielanie œwiadczeń medycznych w zakresie:
  - Badań cytologicznych
  - Badań laboratoryjnych
  - Leczenie protetyczne
  - RTG
     Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul. Sztolniowa 6, 41-705 Ruda Œlšska
  o g ł a s z a k o n k u r s o f e r t
  na wykonywanie usług medycznych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej
  Zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalnoœci leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112 poz. 654) oraz Ustawą o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku (Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027) i z a p r a s z a Œwiadczeniodawców do składania ofert

  1. Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie obowiązku udzielania œwiadczeń zdrowotnych – osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do œwiadczeń w publicznych zakładach opieki zdrowotnej w n/w zakresach:
  1)udzielania œwiadczeń zdrowotnych w specjalistycznej opiece zdrowotnej w ramach poradni ginekologiczno-położniczej – lekarz;]
  2)udzielania œwiadczeń zdrowotnych w zakresie ultrasonografii.

  2.Czas zawarcia umowy na okres nie krótszy niż jeden miesiąc.
  3.Termin rozpoczęcia udzielania œwiadczeń zdrowotnych 01.02.2012r.
  4.Oferta powinna zawierać informacje zgodne z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalnoœci leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112 poz. 654).
  5. Formularz oferty, oraz materiały informacyjne dotyczące warunków i przedmiotu konkursu, w tym z projektem Umowy, można otrzymać w siedzibie zamawiającego od dnia 02.01.2012r., pokój Nr 16 (Administracja) w godzinach 8:00 – 14:00 oraz na stronie internetowej Przychodni Rejonowej SP ZOZ w zakładce „Konkurs ofert”.
  6.Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia w zaklejonej kopercie z opisem „KONKURS OFERT – USŁUGI MEDYCZNE” w Administracji Przychodni, pokój Nr 16 w terminie do dnia 16.01.2012r. do godz. 12:00.
  7.Składający ofertę jest nią związany przez okres - nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu jej składania.
  8.Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja konkursowa Przychodni Rejonowej SP ZOZ ul. Sztolniowa 6 41-705, która dokona otwarcia ofert w dniu 16.01.2012r. godz. 12:30 w Administracji pok. 16.
  9.Skargi i protesty dotyczące konkursu złożone w terminach okreœlonych w Ustawie o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku (Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027) rozstrzyga Komisja konkursowa.
  10.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.
  Osobami uprawnionymi ze strony zamawiajšcego do udzielania wyjaœnień w sprawie szczegółowych zakresów œwiadczeń jest:
  Kierownik Przychodni Rejonowej SPZOZ - - lek .med. Dariusz Dworak tel.032 24-27- 550 - pielęgniarka koordynująca - Ilona Myœliwiec tel.032 24-06-092 w godz. 8:00- 14:00.

  Materiały konkursowe


  Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  w Rudzie ŒŚląskiej przy ulicy Sztolniowej 6
  ogłasza konkurs na œwiadczenia zdrowotne z zakresu:
  BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do formularza warunków zamówienia.

   


  Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  w Rudzie Śląskiej przy ulicy Sztolniowej 6
  ogłasza konkurs na œwiadczenia zdrowotne z zakresu:
  Usług protetycznych
  dla osób zadeklarowanych w tutejszej przychodni.

  Umowa będzie obowiązywać od dnia 01.01.2011 roku do czasu obowiązywania umowy z NFZ.
  Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym projekt umowy i obowiązujące formularze oferty, można pobrać ze strony internetowej Przychodni Rejonowej SPZOZ przy ulicy Sztolniowej 6 w Rudzie ŒŚląskiej formularze lub w pokoju Administracji w dniach od poniedziałku do piątku od godziny 09:00 do 14:00.
  Oferty należy składać w siedzibie ogłaszajšcego konkurs do dnia 15.10.2010 roku godzina 11:00.
  Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 15.10.2010 roku o godzinie 11:15. Termin związania ofertą upływa z dniem 29.10.2010 roku.
  Składajšcy zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Marek Pawlicki
  Publikacja dnia: 24.02.2015
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 24.02.2015
  Dokument oglądany razy: 1738
Przychodnia Rejonowa SP ZOZ z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6